رونمایی از نمونه پروازی ماهواره سنجشی «کوثر» و ماهواره «هدهد»