استانداردها

اين شركت با رعايت ملاحظات استانداردهای صنعتی، هوايی، فضايی و … در سطح طراحی و ساخت، محصولات پروژه‌های خود را بر اساس اين استانداردها در آزمايشگاه‌ها و مراكز پژوهشی معتبر مورد تست‌های صلاحيت سنجی و پذيرش قرار می‌دهد و تاكنون توانسته است به طور کامل خواسته‌های كارفرمايان خود را در اين خصوص برآورده كند.

برخي از اين استانداردها شامل موارد زير است:

  • الزامات محيطی :

                                           MIL-STD-810, ECSS-10-03, RTCA-DO-160E

  • الزامات EMC/EMI‌ :

                                                              MIL-STD-461E, IEC61000-4-6

  • الزامات Derating :

                                                                                         ECSS-Q-ST-30-11C

  • الزامات مونتاژ PCB :

                                                   ECSS-Q-ST-70-08C, ECSS-Q-ST-70-38C