افتخارات

لوح زرين اولين جشنواره كارآفرينی شيخ بهايی

افتخارات

لوح زرين دومین جشنواره كارآفرينی شيخ بهايی

جايزه اول همايش انديشه و اعتبار (مركز تحقيقات گسترش و كمپاني شل ايران)

افتخارات

پژوهشگر نمونه

افتخارات

رتبه اول اشتغال نیروی انسانی

افتخارات

رتبه A مراکز رشد

افتخارات

فن آور برتر

افتخارات

رتبه اول حجم قراردهای منعقد شده

افتخارات

عضو کمیته‌ی تشعشعات فضایی